Certificaten

Certificeringen
Omdat kwaliteits-, veiligheidseisen en duurzaamheid steeds meer worden verscherpt, streven wij ernaar om op dat gebied de hoogst haalbare certificeringen te behalen. Hiervoor heeft de directie een “Beleidsverklaring Kwaliteit en VGM” ondertekend. Dit beleid is een volledig geïntegreerd deel van het totale bedrijfsbeleid. Het kwaliteitsbeleid en het VGM-beleid hebben als doel de werkprocessen voor onze producten, diensten en medewerkers ons instaat te stellen voortdurend te verbeteren zodat wordt voldaan kan worden aan de met onze opdrachtgevers overeengekomen afspraken.

ISO 9001:2015
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de eisen van het kwaliteitssysteem ISO9001 zijn onze belangrijkste aspecten, processen en doelstellingen en ook de besturing van het gehele managementsysteem hierdoor goed te beheersen. Naast kwaliteit wordt veiligheid, gezondheid en welzijn als prioriteit binnen de organisatie gezien.

VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om alle belanghebbende veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Dit doen wij mede door op onze werklocaties projectveiligheidsinspectie te houden. Daarbij vindt een controle plaats op de toepassing van de instructie “LMRA” en op geconstateerde onveilige situaties/handelingen incl. het VGM-gedrag van medewerkers en het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens worden middels de gehouden Werkplekinspecties onderaannemers (die op een werklocatie werkzaam) mede beoordeeld op hun VGM-prestaties.

SCL
Aanvullend aan onze VCA vinden wij het belangrijk dat met behulp van de Safety Culture Ladder maatregel, Veiligheid in Aanbesteding (ViA) te stimuleren binnen onze organisatie en nevenpartners. Door bewust en veilig te werken de veiligheidscultuur op de bouw op een nog hoger niveau te brengen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend elkaar aan te spreken op het veiligheidsbewustzijn.

BRL 6001
Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen.

BRL 6002
Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL 6003
Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL 6007
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL 6008
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL 6010 Legionella
Het BRL 6010 certificaat geldt als bewijs dat de risico-inventarisaties en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie. In de Drinkwaterwet staat vastgelegd dat risico-inventarisaties Legionella alleen mogen worden uitgevoerd door adviesbureaus, die volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. Wij onderscheiden ons in positieve zin ten opzichte van andere BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Als installatiebedrijf hebben we vaak ook erg praktische oplossingen om aanpassingen te verrichten en te zorgen dat installaties voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van Legionellapreventie.

BRL100 F-Gassen 
Certificering volgens het F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat het installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat er gewerkt wordt volgens de juiste werkprocessen, met goed gereedschap en geijkte meetinstrumenten.
Certificaat BRL100

BRL6000-21 Bodem gebonden energiesystemen
Wij bezitten het Certificaat BRL6000-21: deel 1 ontwerpen/detailengineering, deel 2 realisatie en deel 3 beheer/onderhoud. Dit betekent dat een warmtepomp aangesloten op grondwater, van op een diepte van 60 a 80 meter – dat dus al meteen een hogere temperatuur heeft – opgepompt wordt en door verwarmingsbuizen gestuurd, de installatie duurzaam en kostenbesparend maakt. We hebben al verschillende woningen geïnstalleerd en zijn volop bezig met nieuwe projecten.

BRL6000-25 CO voor gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen
DeBRL6000-25 is van toepassing voor werkzaamheden aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoeren en/of rookgasafvoer voorzieningen (levering, installatie, reparatie, onderhoud, inbedrijfstellen en opleveren).

CO₂ Prestatieladder niveau 3
Het zit in onze passie voor techniek altijd op zoek te gaan naar technische oplossingen die bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. Door ons ambitieus beleid op milieugebied, waarbij we trachten onze eigen CO₂ uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Hierdoor hebben wij reeds niveau 3 van de CO₂-prestatieladder behaald. Dit hebben wij bereikt door diverse CO₂ reducerende maatregelen in onze eigen organisatie maar ook deze in de projecten door te voeren. Meer informatie over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

STEK
Ondernemingen die het STEK-bedrijfscertificaat halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale (wettelijke) eisen in de sector. Zij staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor duurzame werkwijzes. Ze worden ook elke 2 jaar beoordeeld door onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers / beheerders in de koude sector hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.
Certificaat STEK

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk

Interdaad is onderdeel van

DWT Groep